شرکت تولیدی آرد زاهدی

باکیفیت ترین آرد تولیدی در استان گلستان و ایران

آرد نول

آردی است که قسمت مرکـزی آنـدوسپرم تهیه می شود و دارای ویژگی زیر است :
رطوبت ( حداکثر درصد وزنی ) حداکثر ۱۴.۲
پروتئین ( درصد وزنی برمبنای ماده خشک ) حداقل ۱۰ - ۷
گلوتن مرطوب ۲۷-۲۰ خاکستر ( درصد وزنی بر مبنای ماده خشک ) ۵۰۰/۰ - ۳۸۰/۰
این آرد بیشتر در تولید فرآوردههایی ماننده ( ویفر ، شیرینی ، کیک ، کلوچه ) کاربرد دارد.

آرد ستاره

آردی است از آنـدوسپـرم تهیـه می شود و دارای ویـژگی های زیـر است :
رطوبت ( حداکثر درصد وزنی ) حداکثر ۱۴.۲
پروتئین ( درصد وزنی برمبنای ماده خشک ) حداقل ۱۱
گلوتن مرطوب حداقل ۲۶
خاکستر ( درصد وزنی بر مبنای ماده خشک ) ۷۰۰/۰ - ۵۰۱/۰
این آرد بیشتر در تولید فرآورده هـایی ماننده انـواع نـان های حجیـم نیمه حجیم و برخی از انواع شیرینی کاربرد دارد.

آرد بربری غنی شده

آردی است که از آنـدوسپـرم تهیـه مـی شود و دارای ویـژگـی زیـر است :
رطوبت ( حداکثر درصد وزنی ) حداکثر ۱۴.۲
پروتئین ( درصد وزنی برمبنای ماده خشک ) حداقل ۱۱
گلوتن مرطوب حداقل ۲۶
خاکستر ( درصد وزنی بر مبنای ماده خشک ) ۸۵۰/۰ -۷۰۱/۰
این آرد بیشتر در تولید نان بربری کاربرد دارد.

آرد تافتون و لواش غنی شده

آردی است که از آنـدوسپـرم تهیـه می شود و دارای ویژگی های زیر است :
رطوبت ( حداکثر درصد وزنی ) حداکثر ۱۴.۲
پروتئین ( درصد وزنی برمبنای ماده خشک ) حداقل ۱۱
گلوتن مرطوب حداقل ۲۵
خاکستر ( درصد وزنی بر مبنای ماده خشک ) ۱.۲۲۵ - ۸۵۱/۰
این آرد بیشتر در تولید نان تافتون و لواش کاربرد دارد.

آرد سنگک

آردی است که از تمام آندوسپـرم و بخشی از پوسته تهیه می شو دارای ویژگی :
رطوبت ( حداکثر درصد وزنی ) حداکثر ۱۴.۲
پروتئین ( درصد وزنی برمبنای ماده خشک ) حداقل ۵/۱۱
گلوتن مرطوب حداقل ۲۴
خاکستر ( درصد وزنی بر مبنای ماده خشک ) ۱.۴۷۵ - ۱.۲۲۶
این آرد بیـشتر در تولیـد نـان سنگک کاربـرد دارد.

سبوس خام گندم (زیر چانه)

سبـوس خام ، فـرآورده ای است که مستقیـماً قابـل مصرف نمی باشد.زیرا اسیدفیتیک موجـود در سبـوس خـام مانع جذب ریز مغزیهای ضروری مثل ( آهن ، کلسیم ، روی ) می شـود بنابـراین به عنـوان ماده اولیه برای تولید سبوس فرآوری شده استفاده می شود.