غلات تصفیه شده

غلات تصفیه شده:

عبارتند از غلاتی که سبوس و جوانه آن‌ها جدا شده‌اند. مانند:

شیرینی‌ها، کیک‌ها، نان‌های سفید باگت، برنج سفید و آرد سفید و …