فرآیند تولید آرد

فرآیند تولید آرد

گندم پس از تخلیه داخل انبار از طربق الواتور به سمت بوجاری هدایت شده و بعد از گرفتن ضایعات مجددا به داخل سیلوهای گندم رفته و این فرآیند بار دیگر تکرار می شود پس از بوجاری , گندم به داخل شن گیر می رود تا سنگ, خاک و پوسته های ضافی آن جدا شود و سپس به داخل دستگاه هم وزن اتومات رفته تا گندم نم زده شود.

گندم های نم زده ۱۴ تا ۲۴ ساعت خوابانده می شوند و پس از فرآیند خواب به درون والس برای آسیاب شدن می روند تا سبوس گندم از مغز آن جدا شود .

در نهایت آرد تولیدی از طریق دستگاه بلوئر در داخل سیلو ذخیره می شود .