مقاله درمورد قارچ های انباری

قارچ های انباری به طور عمده به جنس های آسیرژیلوس و پنی سیلیوم تعلق دارند. این قارچ ها در طبیعت زیر خاک ، روی گیاهان و چوب های پوسیده متمرکزند که هنگام برداشت محصول به کمک باد و جریان های هوا ، همراه محصول ، به انبارها راه پیدا میکند.عوامل و شرایط موثربر ذشد و نمونه قارچ های انباری عبارتند از محیط غذایی ، رطوبت نسبی، دما شکستگی دانه ها و اکسیژن

دما و رطوبت نسبی مورد نیاز برخی از قارچ های انگل

نام علمی قارچدرجه حرارترطوبت نسبی ( درصد)دمای رطوبت مناسب
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
As pergillus flavus۱۲۴۵۸۰۳۵۹۹
       A.rubet۵۳۸۷۲۲۴۹۳
A.amstlodami۱۰۴۲۷۰۳۰۹۴
A.fumigatus۱۲۵۲۸۳۴۰۹۹
A.niger۱۰۴۵۷۷۳۵۹۹
Penicilium

martensii

۵۳۲۸۰۲۴۹۹

 

منبع :

خرمالی . س . ۱۳۹۵ . آفات انباری گندم ، روشهای شناسایی و مدیریت