ویژگی های آرد مورد استفاده در تولید بیسکوییت

ویژگی های آرد مورد استفاده در تولید بیسکوییت:

آرد بیسکوییت را بیشتر از گندم های ضعیف و کم پروتئین تولید می نمایند، زیرا هرچه گندم سخت تر باشد برای تهیه بیسکویبت از آن روغن وشکر بیشتری لازم است تا محصول مناسب از نظر تردی به دست آید و چون در مقایسه با آرد، قیمت این مواد بیشتر است سازندگان بیسکوییت ترجیح میدهند که از آردهای ضعیف استفاده کنند.

خمیر بیسکوییت باید دارای قابلیت کشش زیاد و خاصیت مقاومت به کشش کم باشد تا پس از فرم گرفتن و قالب زنی خمیر حالت اولیه خود را در مراحل بعدی به خوبی حفظ نموده و جمع نشود.