ارزش غذایی ارد سنگک

ارزش غذایی ارد سنگک

در گذشته نان سنگک از آرد کامل تهیه می‌شد یعنی تنها ۲% پوسته خارجی گندم را تحت فرآیند کپک گیری جدا می‌کردند. قسمت اعظم ریزمغذی‌های موجود، در آرد گندم یافت می‌شد و ارزش تغذیه‌ای آن به مراتب بالاتر از آردهای دیگر بود.

چند سال بعد به دلیل رعایت نکردن مسائل بهداشتی، مسئولین وزارت بهداشت جلوی تولید آرد کامل را گرفتند و آن را تبدیل به آرد ۵/۸۶% استخراج (آرد ۵/۱۳% سبوس گرفته) کردند و خوشبختانه بعد از تلاش چندین ساله دوباره تغییر در استخراج آرد صورت گرفت و تا ۴-۳ سال پیش آرد نان سنگک حدود ۷% سبوس‌گیری می‌شد (آرد ۹۳%).
درجه استخراج آرد ، تخمیر ، پخت درجه حرارت و زمان پخت نان بر روی قابلیت دسترسی عناصر ، بویژه آهن ، کلسیم و روی موثر است .