درست کردن خمیر درست کردن خمیر به شکل مثلث

شرکت تولیدی آرد زاهدی
. درست کردن خمیر به شکل مثلثی و در نهایت نان خوشکل و خوشمزه??? به نظر شما علت اینکه خمیر براحتی شکل میگیره چیه؟