درمان سوختگی با آرد

یک کیسه آرد در یخچال خود نگه دارید

حیرت آوره!!!
چطور تا به حال راجع به آن چیزی نشنیده بودیم؟

محل #سوختگی را به مدت ۱۰ دقیقه در کیسه ی آرد نگه دارید حتی یک رد قرمز و یا تاولی در محل سوختگی نمی ماند ، و هیچ دردی احساس نمی شود.

نکته : آرد سرد تأثیر بیشتری نسبت به آرد با دمای اتاق دارد.