فیبر چاودار کاهش وزن را تسهیل می کند

فیبر چاودار کاهش وزن را تسهیل می کند:
چاودار سرشار از فیبر است و فیبر آن حاوی مقادیر زیادی پلی ساکاریدهای غیر سلولزی می باشد که ظرفیت زیادی برای اتصال به آب دارد و خیلی سریع احساس پرشدگی و سیری ایجاد می کند و نان چاودار را برای کسی که برای کاهش وزن تلاش می کند، به یک کمک اساسی تبدیل می نماید.

کنجد رو نان:
چون کنجد دارای چربی گیاهی (ارگسترول) است و وقتی وارد تنور شود بوداده شده روغن آن آزادو باعث برشتگی رخ و پختگی مخ نان گردیده وجذابیت نان را دوچندان میسازد.